Author: علی طهماسبی

world_bank
Uncategorized

نظارت بر پروژه های بانک جهانی

نظارت بر پروژه های بانک جهانی مسئولیت انجام پروژه های توسعه بین المللی در اکثر کشورهای در حال توسعه بر عهده بانک جهانی است اما خود بانک جهانی پروژه ها را پیاده سازی نمی کند. در مقابل به همکاران خود د…

نوسانات نرخ ارز
Uncategorized

تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهره بر بازده سهام بانک ها

تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهره بر بازده سهام بانک ها امروزه تأثیر تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک ها به شدت مورد توجه مدیران بانک، نهادهای قانونی، جوامع دانشگاهی و سرمایه گذاران قرار گر…